Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp
Recently Taken By

Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?

3 tháng 6, 2015 bởi
Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?
Bộ Quy tắc ứng xử về Quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc được Bộ LĐ-TB-XH công bố, áp dụng cho tất cả doanh nghi
1. Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?
2. Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?
3. Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?
4. Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?
5. Bạn có từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc?